Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 240: Checklist: ontslag op staande voet

Bron: P&O actueel 18 november 2015


Soms lijkt een ontslag op staande voet onvermijdelijk, bijvoorbeeld wanneer een werknemer fraudeert, een collega uitscheldt of betrapt wordt op diefstal. Toch is het verstandig, zeker bij hoogoplopende conflicten, niet te snel naar dit zware ontslagmiddel te grijpen. Een ontslag op staande voet is immers pas geldig als aan een aantal strikte eisen is voldaan. Om te voorkomen dat een ontslag op staande voet bij de rechter geen stand houdt en u alsnog het loon van de werknemer moet doorbetalen, is het van belang om de volgende stappen te nemen.


Foto: Pixabay

 • Ga alleen over tot het geven van een ontslag op staande voet als het echt niet anders kan en als werkelijk sprake is van een 'dringende reden'. Een aantal in de wet genoemde voorbeelden daarvan zijn: diefstal, bedrog, mishandeling, het schenden van bedrijfsgeheimen of seksuele intimidatie (art. 7:678 lid 2 BW).
 • Betrek bij het nemen van de beslissing ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en zijn belang bij behoud van zijn baan.
 • Zorg ervoor dat het ontslag op staande voet 'onverwijld' wordt gegeven. 'Onverwijld' wil zeggen: direct nadat de beslissingsbevoegde bekend is geworden met de feiten. Soms kan het nodig zijn dat er eerst een onderzoek wordt verricht (bijvoorbeeld bij verdenking van fraude). Dan moet het ontslag op staande voet direct na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek plaatsvinden.
 • De ontslagreden hoeft niet gelijktijdig met het ontslag op staande voet worden gegeven. Wel moet de ontslagreden 'onverwijld' aan de werknemer worden meegedeeld. Volgens de regering volgt uit de wetsgeschiedenis en de rechtspraak dat een korte tijdspanne tussen de opzegging en de mededeling van de reden is toegestaan. Het verdient de voorkeur de ontslagreden schriftelijk aan de werknemer mee te delen.
 • Formuleer de ontslagreden in de ontslagbrief zo zorgvuldig en feitelijk mogelijk. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor de werknemer verstrekkend (hij zal verwijtbaar werkloos worden en geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering). Het moet daarom gaan om een feit dat zodanig verwijtbaar is aan de werknemer dat u de noodzaak heeft om een ontslag op staande voet te geven.
 • Verzamel bewijzen, zodat u de ontslagreden kunt bewijzen in een eventuele procedure waarin de werknemer het ontslag aanvecht. Bij bewijs kunt u denken aan verklaringen, gespreksverslagen, opnamen. Houdt bij het verzamelen van deze bewijzen wel rekening met privacywetgeving.
 • Verstuur de ontslagbrief per aangetekende en gewone post.
 • Kies bij twijfel of het ontslag op staande voet stand zal houden liever voor een minder zware maatregel, zoals het geven van een waarschuwing en bevestig dat schriftelijk aan de werknemer.
 • Twijfelt u of een ontslag op staande voet zal standhouden en is ontslag toch wenselijk, kies er dan voor om, in plaats van een ontslag op staande voet, een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter op te starten, bijvoorbeeld op grond van artikel 7:669 lid 3 sub e jo. artikel 7:671b lid 1 sub a BW.
 • Als de werknemer bij verzoekschrift de vernietiging van het ontslag op staande verzoekt, dien dan in het verweerschrift direct het tegenverzoek in om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden voor zover die nog bestaat. Zowel over de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet, als over de voorwaardelijke ontbinding, wordt waarschijnlijk gelijktijdig uitspraak gedaan.
 • Mocht in een procedure door de kantonrechter het ontslag op staande voet worden vernietigd, dan kunt u hoger beroep instellen tegen de beschikking van de kantonrechter (art. 7:683 BW). Let op: u dient dit hoger beroep binnen drie maanden na de uitspraak van de kantonrechter in te stellen.

Redactie P&O Actueel

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland