Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 201: Zeven vragen én antwoorden over inzet jobcoaches voor begeleiding werknemers met een beperking

Bron: de WerkMarkt 7 april 2015

Als een bedrijf meerdere mensen uit de doelgroep van de ParticipatieWet en de banenafspraak wil aannemen kan het handig zijn als daarvoor maar een jobcoach hoeft te worden ingehuurd of aangetrokken. Maar als betrokken instanties als UWV en gemeente(n) daar verschillende regels over hanteren, kan het lastig worden. Daarom zijn zowel de landelijke overheid als UWV en de gemeenten bezig om richtlijnen en regels zoveel mogelijk te harmoniseren. De vier grote gemeenten hebben met UWV vergaande afspraken gemaakt over het inzetten van de jobcoach. Zeven vragen en antwoorden daarover. 

  1. Waarom heeft de VNG geen landelijke afspraak gemaakt met UWV over de harmonisatie van jobcoaching, net zoals bij de no-risk polis?

De no-risk polis is een “los” product dat de werkgeversrisico’s dekt bij ziekte. Jobcoaching is niet per definitie een product dat gemeenten inkopen op de markt. Steeds meer gemeenten hebben eigen (gecertificeerde) jobcoaches in dienst en anderen zijn deels van plan dit te doen. Het instrument jobcoaching is daarmee veel sterker verbonden met de gemeentelijke (en regionale) processen dan het instrument no risk polis. Gezien de pluriformiteit van uitvoering door gemeenten is het niet mogelijk om hier een landelijke afspraak over te maken. 

  1. Wat is de businesscase? Is het niet te duur om jobcoaching in te zetten?

Jobcoaching is een belangrijk instrument voor de groep die met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers wordt geplaatst. De begeleiding op de werkplek vergroot de kans op een duurzaam dienstverband aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om niet op voorhand te beknibbelen op het instrument. Volgens de berekening van de G4 gemeenten passen de uitgaven aan jobcoaching volgens deze afspraak binnen het (fictieve) budget dat gemeenten ontvangen voor de begeleiding en ondersteuning van werknemers met loonkostensubsidie. De uitgaven aan jobcoaching lopen ook af in de tijd. Uit de € 4.500 per persoon in het eerste jaar op basis van het middenregime kunnen dan de kosten voor jobcoaching, werkplekaanpassing en andere vormen van ondersteuning betaald worden. Niet voor iedereen zal jobcoaching noodzakelijk zijn en kan er met een lichtere vorm van nazorg de begeleiding op werkplek gerealiseerd worden. Bij de berekening is uitgegaan van een inzet van jobcoaching voor 60-80% van de doelgroep vanaf het eerste jaar in het kader van de banenafspraak.
De G4 gemeenten hebben besloten om voor alle vormen van jobcoaching (extern, intern of indien de eigen gemeentelijke jobcoaches worden ingezet) aan te sluiten bij het gezamenlijke en maximaal beschikbare subsidiebedrag voor jobcoaching van de begeleidingsregimes “licht” en “midden” die het UWV toepast in het kader van de regeling Interne Jobcoach.
In het volgende overzicht wordt weergegeven wat de maximale kosten zijn voor jobcoaching per potentiële werknemer waar G4 gemeenten vanuit gaan. Deze zijn conform het Protocol Interne Jobcoach van het UWV.


Begeleidingsniveau

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3 (optioneel)

Licht

€ 2.700,–

€ 1.400,–

€ 1.400,–

Midden

€ 4.500,–

€ 2.700,–

€ 1.400,–

De bedragen zijn exclusief eventuele verschuldigde BTW.  

  1. Wat als iemand structureel jobcoaching nodig heeft om te kunnen werken?

Het uitgangspunt voor inzet van jobcoaching is dat jobcoaching tijdelijk wordt ingezet. Het doel van jobcoach is evenals bij het UWV om de werknemer zelfstandig zijn of haar functie te kunnen laten uitvoeren na verloop van tijd. Indien er na afloop van jobcoaching op de werkplek meer structurele coaching nodig blijft, dan is het aan de werkgever om hierin te voorzien.  G4 gemeenten compenseren maximaal 2-3 jaar inzet van de jobcoach. 

  1. Moeten alle gemeenten nu volgens deze afspraak gaan werken?

Nee. De VNG heeft geen afspraak gemaakt namens alle gemeenten over jobcoaching. Wel adviseren we gemeenten om met UWV in de regio in gesprek te gaan over de manier waarop de dienstverlening aan cliënten afgestemd kan worden. Dat is voor werkgevers prettig, omdat ze niet bij iedere (potentiele) werknemer te maken krijgen met verschillende voorwaarden en afspraken. De afspraak tussen G4 gemeenten en UWV kan voor alle gemeenten in Nederland dienen als een goed voorbeeld, waar je in je eigen regio je voordeel mee kunt doen. 

  1. Wat is het verschil tussen de interne en externe jobcoach?

In de afspraak worden de termen gebruikt die UWV hanteert bij het eigen inkoopkader. Een externe jobcoach is een jobcoach die door UWV wordt ingekocht. Een interne jobcoach is een jobcoach die door de werkgever wordt ingezet/ingehuurd voor de begeleiding van de werknemer. De werkgever ontvangt in dat geval een standaard bedrag van UWV. De G4 gemeenten harmoniseren overigens niet op het inkoop proces., alleen op het maximaal beschikbare budget voor jobcoaching. Dat betekent dat de werkgever bij het invullen van een garantiebaan recht heeft op een bepaald bedrag c.q. uren aan jobcoaching. Als de gemeente tegen een gunstiger tarief de jobcoach inkoopt (of zelf jobcoaches in dienst heeft met een lager extern urentarief), betekent dat er indien nodig meer uren jobcoaching ingezet kunnen worden. 

  1. Voor de interne jobcoach maak je als gemeente een bepaald budget over aan de werkgever, zodat die de ondersteuning en begeleiding zelf kan regelen. Hoe weet je als gemeente dat er dan ook daadwerkelijk begeleiding wordt aangeboden tegen een bepaalde kwaliteit.

Als gemeente bepaal je zelf aan welke kwaliteitseisen de interne jobcoach moet voldoen. Dat doet UWV ook (zie beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015). Tevens kun je allerlei verantwoordingsvoorwaarden, waaronder over de inzet van het budget, stellen aan de werkgever. Jobcoaching is een werknemersvoorziening waardoor je ook bij de werknemer zelf terecht kunt om navraag te doen over de ondersteuning die hij/zij heeft gekregen van de interne jobcoach. Aan de andere kant moet je er als gemeente ook vertrouwen in hebben dat de werkgever het budget inzet voor het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld. 

  1. Hoe zit het met de regeling “1 jobcoach per werkgever” zoals in de brief van staatssecretaris Klijnsma werd genoemd als belangrijk aspect in de dienstverlening aan werkgevers?

Door harmonisering op de inzet van een interne jobcoach als afgesproken tussen G4 en UWV, is het indien wenselijk voor werkgevers mogelijk om 1 jobcoach in te zetten voor verschillende werknemers ten behoeve van de banenafspraak. De beslissing hierover, mede door de gemeente genomen, hangt altijd af van de unieke situatie en blijft maatwerk.

Bron: VNG

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland