Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

19. Eén op drie WAO-ers weer aan het werk na herbeoordeling

Persbericht UWV 16 februari 2007

Vervolgonderzoek naar arbeidsmarkt- en inkomenspositie van WAO-ers na de herbeoordeling:
Van de WAO-ers die nog niet werkten op het moment van de herbeoordeling, is één op de drie na anderhalf jaar weer aan het werk. Een deel van de WAO-ers had al werk op het moment dat zij herbeoordeeld werden. Van hen geeft driekwart aan inmiddels naar vermogen te werken. In totaal was 51% van de WAO-ers anderhalf jaar na de herbeoordeling aan het werk.

Vier op de tien WAO-ers geven aan dat het inkomen er duidelijk op achteruit is gegaan, 16% geeft aan er in inkomen op vooruit te zijn gegaan. Dit blijkt uit vervolgonderzoek dat UWV door onderzoeksbureau Astri heeft laten doen naar de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van WAO-ers van wie de uitkering na een aSB-herbeoordeling is verlaagd of beëindigd.

Het betreft de derde enquête; 18 maanden na de herbeoordeling. Onder dezelfde groep zijn eerder enquêtes 4 en 8 maanden na de herbeoordeling gehouden.

Werk
Mensen die na een herbeoordeling aan het werk zijn hebben óf nieuw werk gevonden, óf waren al aan het werk. Van de respondenten had 64% geen werk ten tijde van de herbeoordeling. Anderhalf jaar na de herbeoordeling heeft 32% van deze groep betaald werk. Vier maanden na de herbeoordeling was dit nog 11%, na acht maanden was dit percentage gestegen tot 20. Het betreft vooral tijdelijk werk, 15% heeft een vast contract. Ongeveer 1 op de tien mensen heeft wel gewerkt in de 18 maanden na de herbeoordeling, maar werkt niet op het moment van de meting. Van de mensen die betaald werk hebben, geven zes op de tien aan dat zij naar vermogen werken. Naar vermogen wil zeggen dat men gezien de situatie het maximale verdient.

Daarnaast had 36% van de WAO-ers al betaald werk ten tijde van de herbeoordeling. Na vier maanden gaf een kwart van deze mensen aan dat het aantal werkuren is uitgebreid. Na acht maanden bleek tweederde van degenen die al werkten bij de herbeoordeling, naar vermogen te werken. Anderhalf jaar na de herbeoordeling is dit opgelopen tot driekwart. De groep die nog niet naar vermogen werkt, ziet weinig mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal uren bij de werkgever. Een meerderheid lijkt het echter zelf ook beter te vinden het werk niet uit te breiden, vaak om gezondheidsredenen.

Re-integratie
Van de mensen die na anderhalf jaar nog geen werk hebben, is 63% wel op zoek naar werk. Acht maanden na de herbeoordeling was dit 70%. Eenderde geeft aan ook niet op zoek naar werk te zijn, vaak om gezondheidsredenen. Van de mensen die ten tijde van de herbeoordeling niet aan het werk waren, heeft 58% begeleiding gekregen. Ruim de helft van hen ontvangt nog steeds begeleiding, voor de andere (kleine) helft is de begeleiding inmiddels beëindigd. UWV heeft de mensen die eerder aangaven geen behoefte aan begeleiding te hebben na een aantal maanden opnieuw benaderd. Een groot deel gaf wederom aan geen behoefte aan begeleiding te hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat 19% van de mensen die nog geen werk hadden op het moment van de herbeoordeling, na 18 maanden toch behoefte aan begeleiding heeft. UWV gaat nader onderzoeken wat de oorzaken kunnen zijn van het verschil tussen wat de cliënten in het onderzoek aangeven ten aanzien van de ondersteuning bij re-integratie en hoe ze feitelijk gebruik maken van het (herhaalde) aanbod van re-integratie. Iedereen die nog geen werkgever had op het moment van de herbeoordeling, heeft recht op begeleiding via UWV.

Inkomen
Anderhalf jaar na de herbeoordeling geeft 39% van de WAO-ers aan dat zij er in inkomen duidelijk op achteruit zijn gegaan. Dit is ongeveer gelijk aan de situatie na 8 maanden, 4 maanden na de herbeoordeling was dit nog 53%. Het percentage herbeoordeelden dat aangeeft er in inkomen op vooruit te zijn gegaan is gestegen van 4% na vier maanden tot 16% na 18 maanden. De overige 44% van de herbeoordeelde WAO-ers geeft aan dat et inkomen gelijk is gebleven of iets is verslechterd.

Ongeveer eenderde van de WAO-ers ontvangt 18 maanden na de herbeoordeling een WW-uitkering, eenderde ontvangt een WAO-uitkering, 5% ontvangt een bijstandsuitkering en nog eens ongeveer eenderde ontvangt geen enkele uitkering.

Oordeel over de eigen situatie
Gevraagd naar hun situatie wat betreft inkomen, gezondheid en werk, geeft tweederde van de onderzochte WAO-ers aan dat die slechter is geworden sinds de herbeoordeling anderhalf jaar geleden. Meestal verwijzen zij naar een achteruitgang in inkomen, al dan niet in combinatie met een toename van gezondheidsklachten. Eén op de vijf geeft aan de situatie verbeterd is. Redenen hiervoor zijn inkomensverbetering, het hebben van passend werk en verbetering van de gezondheid. Een bijna even grote groep zegt dat hun situatie gelijk gebleven is. De meest genoemde reden hiervoor is dat het salaris (vanwege werkhervatting of urenuitbreiding) het weggevallen deel van de uitkering opvangt.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates